Política de privacitat

AVÍS LEGAL

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de L’ Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), se informa de les següents aspectes legals:

Identificació de la web:
www.idonia.house

Responsable de la web:
Idonia Investments S.L.

Adreça:
C/ Gutenberg 3-13, 4F . 08224 Terrassa. Barcelona.

E-mail de contacte:
info@idoniagroup.com

Tel. :
937895060.

Dades Fiscals:
B67142026

Dades Registrals:
Inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 46238 , Foli 161 , Full 513964.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ACCEPTACIÓ DEL USUARI

Aquest document (a partir de aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que IDONIA INVESTMENTS, S.L. posa a disposició del públic (www.idonia.house)
Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin son propietat titular de IDONIA INVESTMENTS, S.L., a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.
L’ utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix la condició de usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

US CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que se presten a través de ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espaio web a uns altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés de altres usuaris al servei mediant el consumo massiu dels recursos informàtics a través dels quals IDONIA INVESTMENTS, S.L. presta el servi, així com a no realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els sistemes citats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de IDONIA INVESTMENTS, S.L. o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

IDONIA INVESTMENTS, S.L. Consegüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstancies o fets mencionats al paràgraf anterior. Igualment IDONIA INVESTMENTS, S.L. no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir.

IDONIA INVESTMENTS, S.L. no hi es responsable de l’ informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat de IDONIA INVESTMENTS, S.L. o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets estan reservats.

REGIMENT DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de IDONIA INVESTMENTS, S.L. per l’ utilització del web

L’usuari es l’ únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per d’utilització del present espai web per la seva part IDONIA INVESTMENTS, S.L. esta exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions del usuari.

L’ usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra IDONIA INVESTMENTS, S.L. basada en l’ utilització del espai web per l’usuari. Si es el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a IDONIA INVESTMENTS, S.L. amb motiu de reclamacions o de accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de IDONIA INVESTMENTS, S.L. per el funcionament del web

IDONIA INVESTMENTS, S.L. exclosa qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a IDONIA INVESTMENTS, S.L.

Responsabilitat de IDONIA INVESTMENTS, S.L. per enllaços des del web

IDONIA INVESTMENTS, S.L. declina tota responsabilitat respecte de l’ informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora del espai web i al que es pogués accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareixen es únicament d’informar sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment del RGPD /Reglament General de Protecció de dades), IDONIA INVESTMENTS, S.L. informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen al omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de IDONIA INVESTMENTS, S.L. i seran tractats amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre els productes que IDONIA INVESTMENTS, S.L. ofereix. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que l’ informació i les dades personals que ens indica son seus, exactes i certs.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
Responsable del tractament: IDONIA INVESTMENTS, S.L. C/Gutemberg, 3-13 4F 08224 TERRASSA (Barcelona)
Correu electrònic: info@idoniagroup.com

2. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?
Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

3. Quan temps conservarem les seves dades personals?
Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s'escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

En qualsevol cas, IDONIA INVESTMENTS, S.L. conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
La base legal per al tractament de dades és l’ interès mutu i el consentiment de l’usuari.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?
Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a IDONIA INVESTMENTS, S.L. en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

El personal de IDONIA INVESTMENTS, S.L. que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de IDONIA INVESTMENTS, S.L. poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de IDONIA INVESTMENTS, S.L. han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei.

IDONIA INVESTMENTS, S.L. ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció d eles dades personals.

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?
Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@idoniagroup.com acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació d ela seva baixa.

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pot adreçar-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7. Quina es la relació d’informació personal emmagatzemada?
Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació comercial, creació de factures, com per exemple nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.

8. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat / backups i la seva ubicació?
No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de marketing / comercial, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.
Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

9. Quina es la Política de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?
L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant protocol VPN

 10. Quina es la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?
IDONIA INVESTMENTS, S.L. ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.

IDONIA INVESTMENTS, S.L. ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

11. Quina es la Política d’esborrat front baixes del servei?
IDONIA INVESTMENTS, S.L. desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

12. Qui es el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?
IDONIA INVESTMENTS, S.L. no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent.

Independentment d’això, IDONIA INVESTMENTS, S.L. ha designat a una persona Responsable de Seguretat de les dades, per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a info@idoniagroup.com

En cas que IDONIA INVESTMENTS, S.L. identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de l’ informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a IDONIA INVESTMENTS, S.L. mitjançant correu electrònic info@idoniagroup.com o correu postal a Adreça: IDONIA INVESTMENTS, S.L. en C/Gutemberg, 3-13 4F 08224 TERRASSA (Barcelona)

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en l’ interpretació o l’execució de aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, IDONIA INVESTMENTS, S.L. a través de la seva representació legal i el usuari, renuncia a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili del usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora de Espanya IDONIA INVESTMENTS, S.L. i el usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

AVISO LEGAL

En complimiento de lo establecido a la Ley 34/2002 d’11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de La Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), se informa de les siguientes aspectos legales:

Identificación de la web:
www.idonia.house

Responsable de la web:
Idonia Investments S.L.

Dirección:
C/ Gutenberg 3-13, 4F . 08224 Terrassa. Barcelona.

Email de contacto:
info@idoniagroup.com

Telf.:
937895060

Datos Fiscales:
B67142026

Datos Registrales:
Inscrito en el Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 46238, Folio 161, Hoja 513964.

POLITICA DE PRIVACIDAD

ACCEPTACIÓN DEL USUARIO

Este documento (a partir de aquí llamado “POLITICA DE PRIVACIDAD”) tiene por objetivo regular el uso del espacio web que IDONIA INVESTMENTS, S.L. pone a disposición del (www.idonia.house)

Los derechos de propiedad intelectual de este espacio web, su código fuente, las bases de datos y los distintos elementos que contiene son propiedad titular de IDONIA INVESTMENTS, S.L., a quien corresponde el ejercicio exclusivo de explotación de los derechos de la propia web y, en especial, los de reproducción, distribución, comunicación pública, mantenimiento y transformación.

La utilización del espacio web para un tercero le atribuye la condición de usuario y supone la completa aceptación de este usuario de todas y cada una de las condiciones que establece esta Política de privacidad.

USO CORRECTO DEL ESPACIO WEB

El usuario se compromete a utilizar el espacio web, los contenidos y los servicios de acuerdo con la Ley, esta Política de privacidad, las buenas prácticas y el orden público. De la misma manera, el usuario se obliga a no utilizar el espacio web o los servicios que se presten a través de él con finalidades o efectos ilícitos o contrarios al contenido de esta Política de privacidad, que lesionen los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma se pueda dañar, inutilizarlo deteriorar el propio espacio web o sus servicios o impedir un uso satisfactorio del espacio web a otros usuarios.

Así mismo, el usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos, los programas o los documentos electrónicos y otros que se encuentren n el presente espacio web.

El usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales IDONIA INVESTMENTS, S.L. presta el servicio, así como no realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en los sistemas citados.

El usuario se compromete a no introducir programas, virus, macroinstrucciones, mini aplicaciones, controles de cualquier tipo o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que cusen o puedan causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de IDONIA INVESTMENTS, S.L. o de terceros o, en su caso, violar los derechos de la propiedad intelectual o industrial.

El usuario se compromete a no hacer un mal uso de las informaciones, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/ o imagen, fotografías, programas y, en general, cualquier clase de material accesible a través del presente espacio web o de los servicios que ofrece.

IDONIA INVESTMENTS, S.L. Consiguientemente, declina igualmente toda responsabilidad derivada de los daños y perjuicios que pueda sufrir cualquier visitante de este espacio web en sus recursos tecnológicos (informáticos o telemáticos) a consecuencia de la producción de cualquiera de las circunstancias o hechos mencionados al párrafo anterior. Igualmente IDONIA INVESTMENTS, S.L. no garantiza que el espacio web y el servidor estén libres de virus y no se hace responsable de los daños causados por el acceso al web o por la imposibilidad de acceder.

IDONIA INVESTMENTS, S.L. no es responsable de la información que se puede obtener a través de enlaces a sistemas externos des de este espacio web.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Este espacio web y todos sus contenidos, incluidos los textos, los documentos, las fotografías, los dibujos, las representaciones gráficas, las bases de datos, los programas informáticos, así como los logotipos, las marcas, los nombres comerciales y otros signos distintivos son propiedad de IDONIA INVESTMENTS, S.L. o de terceros que le han autorizado para su uso.

Todos los derechos están reservados.

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

Responsabilidad de IDONIA INVESTMENTS, S.L. para la utilización del web

El usuario es el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir y de los perjuicios que pueda causar o causarse para la utilización del presente espacio web por su parte IDONIA INVESTMENTS, S.L. esta exonerada de cualquier responsabilidad que se pudiese derivar por las acciones del usuario.

El usuario será el único responsable para cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial iniciada por terceras personas contra IDONIA INVESTMENTS, S.L. basada en la utilización del espacio web por el usuario. En su caso, el usuario asumirá todos los gastos, los costes y las indemnizaciones que se reclamen a IDONIA INVESTMENTS, S.L. con motivo de reclamaciones o de acciones legales que le sean atribuidas.

Responsabilidad de IDONIA INVESTMENTS, S.L. por el funcionamiento del web

IDONIA INVESTMENTS, S.L. excluye cualquier responsabilidad que se pudiese derivar por transferencias, omisiones, interrupciones, intromisiones indeseables, deficiencias de telecomunicaciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivados por causas alienas a IDONIA INVESTMENTS, S.L.

Responsabilidad de IDONIA INVESTMENTS, S.L. por enlaces des del web

IDONIA INVESTMENTS, S.L. declina toda responsabilidad respecto de la información (contenidos) o ricos (perjuicios técnicos, morales o económicos) que haya fuera del espacio web y al que se pueda acceder por link desde ésta; ya que la función de los enlaces que aparecen es únicamente de informar sobre un tema concreto.

COMPROMISO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y DE COMPLIMIENTO DE LA LSSICE

En complimiento del RGPD (Reglamento General de Protección de datos), IDONIA INVESTMENTS, S.L. informa a los usuarios que los datos de carácter personal que proporcionen al emplear los formularios o requerimientos de contrato se recogerán en ficheros responsabilidad de IDONIA INVESTMENTS, S.L. y serán tratados con la finalidad de poder prestar e informar sobre los servicios o sobre los productos que IDONIA INVESTMENTS, S.L. ofrece. El hecho de rellenar un formulario de este espacio web implica que el usuario reconoce que la información y los datos personales que nos indica son suyos, exactos y ciertos.

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Responsable del tratamiento: IDONIA INVESTMENTS, S.L. C/Gutenberg, 3-13 4F 08224 TERRASSA (Barcelona)
Correo electrónico: info@idoniagroup.com

2. ¿Cuáles son las finalidades para continuar tratando sus datos personales;
Tratamos los datos personales de nuestros contactos, clientes y proveedores con la finalidad de gestionar la relación comercial con nuestra organización y, en especial, los aspectos contractuales, el envío de información de nuestra organización y del sector, de la organización de actividades, campañas o eventos y el envío de comunicaciones informativas y comerciales (incluyendo la via electrónica).

3. ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales se conservarán durante el plazo de seis (6) años, de conformidad con la normativa contable vigente y, si procede, durante diez (10) años según la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

En cualquier caso, IDONIA INVESTMENTS, S.L. conservará sus datos personales mientras sean necesarios para la prestación contractual de nuestra relación, a menos que nos solicite su supresión. Asimismo, las conservará durante el periodo de tiempo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales que en cada caso correspondan de acuerdo con la tipología de los datos.

4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legítima para el tratamiento de datos personales es el interés mutuo y el consentimiento del usuario.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?
Los datos únicamente podrán comunicarse a organizaciones terceras vinculadas con IDONIA INVESTMENTS, S.L. en el ámbito de la gestión de sus productos y/o servicios para las mismas finalidades referidas anteriormente, así como a las Administraciones Públicas competentes, cuando así lo exija la normativa vigente.

Los empleados de IDONIA INVESTMENTS, S.L. que disponen de derechos de acceso autorizado de acuerdo con la estructura de seguridad interna de IDONIA INVESTMENTS, S.L. pueden acceder a sus datos personales con los objetivos y finalidades descritas en esta Política de Privacidad. Todos los empleados de IDONIA INVESTMENTS, S.L. han sido formados e informados de sus responsabilidades al respecto y firman el acuerdo de confidencialidad correspondiente. Igualmente, pueden acceder a sus datos, organizaciones terceras cuya intervención sea requerida y/o necesaria para la gestión adecuada de la prestación del servicio.

IDONIA INVESTMENTS, S.L. ha establecido contratos o acuerdos contractuales y medidas de seguridad con terceros, para garantizar el adecuado nivel de seguridad y de protección de los datos personales a lo largo de la cadena relacionada.

6. ¿Cuáles son sus derechos en relación con sus datos personales?
Puede solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos personales en cualquier momento.

Podrá revocar el consentimiento al envío de comunicaciones comerciales y ejercer los derechos referidos anteriormente, mediante el envío de un correo electrónico a info@idoniagroup.com acompañado de la acreditación documental de su identidad. Con la excepción que ya nos lo haya indicado con anterioridad mediante la opción de darse de baja que se encuentra al pie de los envíos electrónicos, en cuyo caso, ya disponemos de tal información.

Si no obtiene una respuesta satisfactoria y desea formular una reclamación u obtener más información al respecto de cualquier de esos derechos, puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

7. ¿Cuál es la relación de información personal almacenada?
Se guardan los datos básicos de identificación y relación para el envío de propuestas, información comercial, para crear facturas, como por ejemplo nombre, domicilio de envío, NIF/CIF, número de cuenta bancaria, si el cliente desea domiciliación bancaria.

8. ¿Cuál es la Política de almacenamiento de los datos /disponibilidad /backups y su ubicación?
No se elimina información, a menos que sea solicitada supresión por parte del usuario y que esta supresión proceda (ver punto 3). Siempre está disponible, aunque puede estar bloqueada para envíos informativos de marketing / comercial, si ejercitados los derechos de supresión, limitación al tratamiento u oposición por parte del usuario.

Se realizan copias de seguridad de los servidores que contienen datos, debidamente controladas y custodiadas.

9. ¿Cuál es la Política de privacidad y seguridad de la información y su acceso?
El acceso a la base de datos está protegido mediante usuario y contraseña.
En el caso de acceso remoto, este se realiza mediante protocolo VPN

10. ¿Cuál es la Política de respuesta ante incidentes de seguridad y análisis de impacto?
IDONIA INVESTMENTS, S.L. ha adoptado medidas de protección técnica y organizativa apropiadas y estas medidas se han aplicado a los datos personales afectados por la potencial violación de la seguridad de los datos personales. No hay acceso a datos de los clientes / usuarios para personas que no estén autorizadas a acceder a ellos.

IDONIA INVESTMENTS, S.L. ha llevado a cabo y mantiene actualizado un Análisis de riesgos de la vulnerabilidad de los datos personales y su impacto sobre la seguridad de la intimidad de los clientes / usuarios.

11. ¿Cuál es la Política de borrado de información ante bajas de servicio?
IDONIA INVESTMENTS, S.L. desactiva las cuentas de los clientes / usuarios que deciden darse de baja y que hayan ejercido su derecho a la supresión. En este caso, los datos del cliente / usuario quedarán bloqueados y mantenidos por el tiempo requerido por normativa, exclusivamente para dar cuenta de las obligaciones legales que justifiquen la relación pasada entre las partes.

12. ¿Quién es nuestro Responsable de Seguridad en materia de Protección de datos?
IDONIA INVESTMENTS, S.L. no tiene obligatoriedad legal de designar un DPD (Delegado de Protección de datos), de acuerdo a la legislación vigente.

Independientemente de ello, IDONIA INVESTMENTS, S.L. ha designado a una persona Responsable de Seguridad de los datos, a fin de velar por el correcto funcionamiento de esta Política de Privacidad y de asegurar que se preservan sus requisitos en relación a los datos personales de usuarios internos y externos a la organización. Puede contactar con nuestro Responsable de Seguridad de datos en info@idoniagroup.com

En caso de que IDONIA INVESTMENTS, S.L. identifique una violación de seguridad de datos personales, los usuarios serán notificados a la mayor brevedad posible en relación a la misma y, en caso de que fuese de riesgo importante, se notificaría igualmente a la autoridad competente.

El usuario registrado conserva en todo momento la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, tratamiento limitado, portabilidad u oposición al tratamiento de sus datos. Así mismo, y de conformidad con la Ley 34/ 2002, de 1 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales. En caso de duda, así como por ejercitar los derechos mencionados, puede dirigirse a IDONIA INVESTMENTS, S.L. mediante correo electrónico info@idoniagroup.com o correo postal a Dirección: IDONIA INVESTMENTS, S.L. en C/Gutenberg, 3-13 4F 08224 TERRASSA (Barcelona)

LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JUDICIAL

Cualquier controversia surgida en la interpretación o la ejecución de esta Política de privacidad se interpretará a partir de la legislación española. Así mismo, IDONIA INVESTMENTS, S.L. a través de su representación legal i el usuario, renuncian a cualquier otra jurisdicción y se someten a la de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario para cualquier controversia que pudiese suceder. El caso que le usuario tenga su domicilio fuera de España IDONIA INVESTMENTS, S.L. y el usuario se someten a los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona.